Generalforsamling 2019

 

Generalforsamling tirsdag den 21. maj kl 19 i klubhuset

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

Bent Serup har lungebetændelse, så Norbert er "stand-in" som næstformand.

Søren Johansson er foreslået - og valgt. Han konstaterer at generalforsamlingen er lovligt varslet.
2. Aflæggelse af beretning

2018 et rigtig godt år - se kommende regnskab

Ny maskine til baglår

Hyggelig juleafslutning

Kredsløbsudstyr ekstraordinært tjekket af BM-Fitness

Hyggelig nytårskur

Indkøb af trappemaskine

Udviklingsgruppen 5762 har et oplæg til udvidelse af faciliteterne ved hallen. Keld er med i gruppen

Hele beretningen kommer nedenfor - bilag 1.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

God omsætning 2018 - over budget

Flere unge aktive i 2018 - kan ses på tilskuddet

137 nye medlemmer i løbet af 2018

Fint resultat - selv med store hensættelser

Hele regnskabet kan ses på opslagstavlen i centeret

4. Orientering om budget

Der blev orienteret

5. Behandling af forslag - skal fremsendes formanden på mail b.serup@ollerupmail.dk senest 8 dage før (14. maj)

Ingen forslag fremsendt

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, to revisorer samt revisorsuppleant

Hanne Madsen og Jannik Clausen fra bestyrelsen er på valg. De accepterer genvalg

Søren Johansson og Arne Helleskov accepterer genvalg som suppleanter

De to revisorer og revisorrepræsentanten modtager også genvalg

7. Eventuelt

Snak om tilbygning - 5762-gruppen kigger på forslag/visioner til udbygninger i området omkring Vester Skerninge Hallen. Klatrevæg, squash, udbygning af motionscenter. Finansiering og søgning af fondsmidler mm er længere ude i fremtiden. 

Bilag 1:

Beretning 2019

2018 blev et rigtigt godt år, hvilket vil fremgå af Hannes fremlæggelse af regnskabet.

Midt i året leverede BM fitness ny maskine til træning af baglår

Vi havde  i december service på vort udstyr ved BM fitness.

Desuden havde vi en hyggelig juleafslutning.

Som tidligere nævnt kom vi ud af året med et fint økonomisk resultat.

Det vidner om høj aktivitet og som følge heraf også slid på udstyret. Derfor havde vi BM fitness hernede til at servicere kredsløbs udstyret ekstraordinært.

Vi havde Nytårskomsammen for bestyrelse og instruktører – eller rettere de der kunne. De fremmødte havde en hyggelig dag.

Efter at have foretaget en undersøgelse af behov for udvidelse eller udskiftning og supplering af udstyr mm

Indkøbte vi den nye trappemaskine, der er opstillet i det store rum. Et meget udfordrende træningsredskab.

Den selvbestaltede udviklingsgruppe 5762 med deltagelse af repræsentanter fra alle foreninger og skole har udarbejdet et oplæg til udvidelse af idrætsfaciliteterne omkring Vester Skerningehallen.

Fra EMC deltager Keld i dette arbejde. Det bliver spændende at følge dette arbejde.

I de foreløbige planer medgår en udvidelse af EMC.

Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsen, udvalg og instruktører for et godt arbejde i det forløbne år.

 

Bent Serup

Egebjerg Motionscenter, Mads Hansensvej 10, 5762 V.Skerninge tlf: 62 24 29 29 CVR: 35177167 Formand Bent Serup mail: b.serup@ollerupmail.dk