Generalforsamling 2021 - referat

Generalforsamling tirsdag den 12. oktober kl 19.00 i klubhuset

Velkomst ved formand Bent Serup

Nr

Punkt

Referat

1

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Keld Madsen - det er godkendt.

2

Aflæggelse af formandens beretning

Beretningen godkendt

 

Formandens samlede beretning kan ses nedenfor.

 

Bilag 1.

3

Forelæggelse af det reviderede regnskab

Præget af corona - med nedlukning og efterfølgende lidt uforudsigelige forventninger.

DIF’s og DGI’s pulje er søgt, og der er modtaget godtgørelse.

Årets resultat kr 4.714,75,-

 

Regnskabet er godkendt og hænges op i centeret efterfølgende.

4

Orientering om budget

Reparation og vedligehold af lokaler på kr 66.000,- er pga forventet anskaffelse af et nyt gulv af gummi.

 

Budgettet hænges op i centeret efterfølgende.

5

Behandling af forslag

Der er modtaget et forslag om to vedtægtsændringer i § 7 omhandlende hhv indkaldelse og varsling af generalforsamlingen samt tilgængelighed af regnskab og budget.

Bilag 2

Forslagene er begge to stemt igennem

6

Valg:

Bestyrelsesmedlemmer jvf § 5:

Hanne Madsen

Jannik Clausen

2 suppleanter

2 revisorer

Revisorsuppleant

Bestyrelsesmedlemmerne Hanne og Jannik modtager genvalg

 

De to suppleanter er Norbert Ignatzi og Arne Helleskov modtager genvalg

 

Steen Gundertofte og Peter Bang fortsætter som revisorer og Svend Sejersen som revisorsuppleant

7

Eventuelt

Forespørgsel om en lille udvidelse af åbningstiden om morgenen, så EMC åbner kl 5 eller 5.30, så folk der møder på arbejde ved 7-tiden kan nå at træne om morgenen. Der kan ikke tages beslutning, men generalforsamlingen spørges. 

- Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.

 

Der er to crosstrainere “lyder forkert” + benpresmaskinen (den nye) piver meget. Der opfordres til at føre en lille logbog over de ting, der kunne trænge til lidt service/kærlighed - så kan vi holde øje med status.

 

Bilag 1 - formandens beretning

Det har været et turbulent år med nedlukning i ca halvdelen af året. Dog synes problemet at være overstået.

Vi har endnu ikke fået reetableret EMC fuldt ud, men det kommer nok, når vi er helt sikre på, at smittet er helt under kontrol.

Som det fremgår af dagsorden er der indkommet et forslag til justering af vedtægter, så de igen er i overensstemmelse med praksis.

Vi har en enkelt forespørgsel vedr. justering af åbningstiden. Dette tager vi under evt, hvor vi beder jer om kommentar her til.

I denne sæson har vi også  udlejet til AOF torsdag 13 til 14.30. Der er igen et pænt stort hold af 60 +. Det er tydeligt at mærke, at de er sultne efter at få trænet kroppen og være sammen.

 

Bilag 2 - vedtægtsændringer

 

Ændringsforslag til foreningens vedtægter - generalforsamlingen 2021

Egebjerg Motionscenter

 

Del af paragraf 7 foreslås ændret:

 

Nuværende tekst:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i maj måned og indkaldes via opslag i centeret og Den Lille Avis med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.”

 

Foreslås ændret til: 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i maj måned og indkaldes via opslag i centeret og via mail eller SMS til aktive medlemmer med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.

 

Nuværende tekst:

Regnskab og budget opslås i centeret.

 

Foreslås ændret til: 

Regnskab og budget opslås i centeret efter generalforsamling er afholdt.

 

 

 

Egebjerg Motionscenter, Mads Hansensvej 10, 5762 V.Skerninge tlf: 62 24 29 29 CVR: 35177167 Formand Bent Serup mail: b.serup@ollerupmail.dk