Vedtægter 2022

 

 

Vedtægter for Egebjerg Motionscenter

§ 1

 

Foreningens navn er Egebjerg Motionscenter.

Stiftet d. 24. november 1992.

Foreningens hjemsted er Vester Skerninge Hallen, Mads Hansens vej 10 i Svendborg Kommune.

§ 2

 

Foreningens formål er at drive Egebjerg Motionscenter med henblik på at tilbyde medlemmerne mulighed for fysisk træning for at fremme medlemmernes sundhed og trivsel.

§ 3

 

Foreningen er medlem af DGI Fyn og er medlem af Vester Skerninge Hallens repræsentantskab.

§ 4

 

Som aktive medlemmer kan optages alle, der er fyldt 15 år.

§ 5

 

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 5 personer. Bestyrelsen vælges blandt medlemmerne på den årlige generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Valgbar er alle medlemmer, der er fyldt 18 år.

Bestyrelsen fastsætter egen forretningsorden. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. Der skrives referat over vedtagne beslutninger. Referatet godkendes af bestyrelsen ved næste bestyrelsesmøde.

§ 6

 

Kontingent og brugerbetaling fastsættes af bestyrelsen. En opdateret adgangsbrik er en forudsætning for benyttelse af centeret. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere herfra.

Bestyrelsen har den økonomiske styring af centeret.

§ 7

 

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over anskaffelse af adgangsbrik og betaling for benyttelse af motionscenteret. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 8

 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i maj måned og indkaldes via opslag i centeret og via mail eller SMS til aktive medlemmer med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.

Regnskab og budget opslås i centeret efter generalforsamlingen er afholdt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes til formanden via e – mail og være denne i hænde senest 8 dage før.

Kun aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal dvs. med over halvdelen af de fremmødte.

Til ændring af disse vedtægter kræves 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Referat af generalforsamlingen opslås i motionscenteret senest en måned efter afholdelsen.

§ 9

 

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1.Valg af dirigent

2.Aflæggelse af beretning

3.Forelæggelse af det reviderede regnskab

4.Orientering om budget

5.Behandling af forslag.

6.Valg af:

Bestyrelsesmedlemmer jf § 5

2 suppleanter

2 revisorer

Revisorsuppleant

7.Eventuelt

 

§ 10

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget og skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 11

 

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg, optagelse af lån samt ved aftaleforhold med Vester Skerninge Hallen af den samlede bestyrelse.

§ 12

 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 13

 

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. Ophører foreningen med at eksistere tilfalder foreningens formue Vester Skerninge-Hallen.

 

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen 13. maj 2014. Revideret 11. maj 2015

 

Bent Serup

Formand

Egebjerg Motionscenter, Mads Hansensvej 10, 5762 V.Skerninge tlf: 62 24 29 29 CVR: 35177167 Formand Bent Serup mail: b.serup@ollerupmail.dk